www.KameraTermo.pl
...najtańsza energia to ta zaoszczędzona

Pośród wydatków mieszkaniowych jakie ponosi każde gospodarstwo domowe ponad 57% stanowią koszty nośników energii - głównie na ogrzewanie pomieszczeń. Racjonalnie i oszczędnie gospodarując energią cieplną np. wykonując termomodernizację budynku, można znaczne ograniczyć te wydatki.
 
Przed rozpoczęciem remontu wskazane jest dokonanie oceny charakterystyki energetycznej i ochrony cieplnej domu, zdiagnozowanie mankamentów i wskazanie optymalnego zakresu robót budowlanych które należy przeprowadzić aby uzyskać energooszczędności. Ocenę właściwości cieplnych budynków można przeprowadzić zarówno metodą obliczeniową przy uwzględnieniu zasad wynikających z fizyki budowli jak i wykorzystując najnowszą technologię - detekcję metodą podczerwieni.

Współczynnik przenikania ciepła U, jest parametrem określającym ilość ciepła przenikającego przez przegrodę budowlaną tzn. jaka ilość energii cieplnej przepływa w ciągu jednej sekundy przez powierzchnię 1 m2 przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1,0 K (kelwin). Wyrażany jest w jednostce [W/(m2K)].
 
Współczynnik ten obliczony jest w charakterystyce energetycznej budynku będącej częścią projektu budowlanego oraz w świadectwie charakterystyki energetycznej sporządzanym po zakończeniu  realizacji inwestycji. Jeżeli dysponujemy takimi dokumentami wielkość współczynnika jest nam znana. 
 
Jednakże, co zrobić jeśli nie posiadamy wystarczającej dokumentacji technicznej budynku lub wiedzy o jego konstrukcji?
 
Można skorzystać z możliwości jakie daje technika w zakresie oszacowania współczynnika przenikania ciepła U, metodą pomiarową.
 
Znając wartość współczynnika przenikania ciepła można:
  • Ustalić moc niezbędną do ogrzewania budynku,
  • Ustalić ilość energii jaką trzeba dostarczyć w ciągu całego sezonu grzewczego,
  • Ustalić ilość zużywanego nośnika energii,
  • Ustalić koszt ogrzewania budynku.
Jak widać współczynnik przenikania ciepła odgrywa kluczową rolę przy określeniu klasy energetycznej domu tj. jego standardu energooszczędności.
 
Aktualnie obowiązujące przepisy (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) określają, że dla ściany zewnętrznej (stykającej się z powietrzem zewnętrznym) gdzie temperatura wewnątrz pomieszczenia jest wyższa niż 16oC, współczynnik przenikania ciepła nie powinien być większy niż 0,25 [W/(m2K)]. Pomiar współczynnika U dotyczyć może również okien i drzwi zewnętrznych. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
Pomiar wykonywany jest przy użyciu:
  • wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego TESTO 635-1,
  • radiowej sondy do zdalnego pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz
  • sondy powierzchniowej z potrójnym system czujników.

Co "widzi" kamera termowizyjna?

Różnicę i rozkład temperatur na danej powierzchni.

Kiedy najlepiej wykonać badanie kamerą termowizyjną?

 

Niezbędna różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku i na zewnątrz wynosi około 15 °C

KAMERATERMO spółka z o.o.

27-200 Starachowice
ul. Górna 11/20
 
tel.  502 679 855
 
janusz.nowak@kameratermo.pl
 
REGON  361276047
NIP  6642132858
 
firma jest czynnym płatnikiem VAT
 
konto bankowe:
74253000082004100391430001
Wspierane przez Hosting o12.pl


TRIAS ENERGETICA - przeznaczona dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz organów administracji w tym rządów- koncepcja zrównoważonego gospodarowania energią realizowana w trzech krokach:
 
1. Minimalizacja strat energii poprzez dobrą izolację cieplną,
2. Stosowanie w jak największym zakresie odnawialnych źródeł energii,
3. Efektywne wykorzystanie tradycyjnych paliw kopalnych tam gdzie energia odnawialna nie jest wykorzystywana.
 
 
Copyright © 2010 - 2015  KameraTermo.pl