www.KameraTermo.pl
...najtańsza energia to ta zaoszczędzona

Pośród wydatków mieszkaniowych jakie ponosi każde gospodarstwo domowe ponad 57% stanowią koszty nośników energii - głównie na ogrzewanie pomieszczeń. Racjonalnie i oszczędnie gospodarując energią cieplną np. wykonując termomodernizację budynku, można znaczne ograniczyć te wydatki.
 
Przed rozpoczęciem remontu wskazane jest dokonanie oceny charakterystyki energetycznej i ochrony cieplnej domu, zdiagnozowanie mankamentów i wskazanie optymalnego zakresu robót budowlanych które należy przeprowadzić aby uzyskać energooszczędności. Ocenę właściwości cieplnych budynków można przeprowadzić zarówno metodą obliczeniową przy uwzględnieniu zasad wynikających z fizyki budowli jak i wykorzystując najnowszą technologię - detekcję metodą podczerwieni.

Audyt energetyczny (remontowy, termomodernizacyjny) jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną mającą na celu wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (remontowego).
W opracowaniu przedstawione są parametry ekonomiczne i techniczne wynikające z analizy potencjalnych możliwości oszczędności energii i nakładów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji oraz jej zakres, aby wskazać optymalny pod względem ekonomicznym wariant termomodernizacji obiektu.
 
Audyt energetyczny przedstawia także założenia do projektu budowlanego wskazując sposoby realizacji usprawnień i jest wymagany przy korzystaniu z premii termomodernizacyjnej przyznawanej przez BGK, oraz przy przedsięwzięciach termomodernizacyjnych z wykorzystaniem środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Termomodernizacja budynku wielomieszkaniowego


Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji
Parametry

Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych UC  [W/m2K]   1,2 0,24
Grubość warstwy docieplającej EPS [cm]   - 13
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku [GJ/rok]   895,09 633,18
Efekty

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]   - 23,68
Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]   - 15919,59


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 21 listopada 2008 r. określa, w jakiej wysokości zostanie wypłacona premia ze środków budżetu państwa (Funduszu Termomodernizacji i Remontów) inwestorowi, który realizuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe przy wykorzystaniu kredytu bankowego.
 
•    Premia termomodernizacyjna - to kwota przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej oraz lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła.
Wysokość premii termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu – nie więcej jednak niż 16% kosztów całkowitych tego przedsięwzięcia i dwu-krotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Premia przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku, mogą się o nią ubiegać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

•    Premia remontowa - to kwota przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego  związanego  z  termomodernizacją  budynku  wielorodzinnego,  którego  użytkowanie rozpoczęto  przed  dniem 14 sierpnia 1961 r.
Wysokość premii remontowej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Warunkiem jej uzyskania jest osiągniecie oszczędności energii cieplnej oraz zachowanie określonego poziomu współczynnika kosztu tego przedsięwzięcia (nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70), ustalonych na podstawie audytu remontowego.
Premia przysługuje osobom fizycznym, towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom i wspólnotom  mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych.

•    Premia kompensacyjna - to forma rekompensaty dla właścicieli budynków mieszkalnych z tzw. lokalami kwaterunkowymi, którzy z powodu obowiązujących zasad ustalania czynszów w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. nie mogli zadbać o należyty stan techniczny budynku.
Wysokość premii to iloczyn wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2 %  wskaźnika przeliczeniowego  za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu.
Premia  przysługuje  inwestorowi  - osobie fizycznej,  właścicielowi  (lub jego spadkobiercy)  budynku  mieszkalnego,  w  którym 25 kwietnia 2005 r. był, co najmniej jeden lokal kwaterunkowy. W odniesieniu do jednego budynku, premię przyznaje się tylko raz.

 

  

Co "widzi" kamera termowizyjna?

Różnicę i rozkład temperatur na danej powierzchni.

Kiedy najlepiej wykonać badanie kamerą termowizyjną?

 

Niezbędna różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku i na zewnątrz wynosi około 15 °C

KAMERATERMO spółka z o.o.

27-200 Starachowice
ul. Górna 11/20
 
tel.  502 679 855
 
janusz.nowak@kameratermo.pl
 
REGON  361276047
NIP  6642132858
 
firma jest czynnym płatnikiem VAT
 
konto bankowe:
74253000082004100391430001
Wspierane przez Hosting o12.pl


TRIAS ENERGETICA - przeznaczona dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz organów administracji w tym rządów- koncepcja zrównoważonego gospodarowania energią realizowana w trzech krokach:
 
1. Minimalizacja strat energii poprzez dobrą izolację cieplną,
2. Stosowanie w jak największym zakresie odnawialnych źródeł energii,
3. Efektywne wykorzystanie tradycyjnych paliw kopalnych tam gdzie energia odnawialna nie jest wykorzystywana.
 
 
Copyright © 2010 - 2015  KameraTermo.pl